Segundo a Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información e bo goberno, as Administracións locais deben facer pública unha serie de información que queda reflectida nos 25 indicadores que a continuación se presentan. Facendo clic nos distintos indicadores será redirixido ao epígrafe do Portal no que se atopa dita información:

INDICADORES DE TRANSPARENCIA

Publícase un organigrama municipal actualizado

Publícase información sobre os responsables dos diferentes órganos, e o seu perfil

Publícanse os órganos de xestión municipal, funcións que desenvolven e normativa de aplicación

Publícanse as Actas e Acordos dos órganos de Goberno municipal

Publícanse as retribucións percibidas anualmente polos altos cargos e máximos responsables, e indemnizacións polo abandono do cargo

Publícanse as declaracións de bens e actividades dos representantes locais

Publícanse as resolucións de compatibilidade que afectan a empregados públicos

Publícanse os Programas e Plans de actuación municipal

Publícase unha avaliación obxectiva dos Programas e Plans municipais

Publícanse directrices, instruccións, acordos, circulares ou respostas a consultas plantexadas que supoñan unha interpretación do Dereito ou teñan efectos xurídicos

Publícanse as ordenanzas e Regulamentos aprobados

Publícanse os proxectos normativos que requiren ditames preceptivos

Publícanse os contratos de obras e servizos asinados

Publícanse datos estadísticos sobre a porcentaxe en volumen orzamentario de contratos adxudicados por cada procedemento administrativo

Publícanse os convenios asinados e vixentes

Publícanse as subvencións e axudas públicas concedidas

Publícanse as subvencións e axudas públicas recibidas

Publícanse os orzamentos aprobados

Publícanse as execucións trimestrais dos orzamentos

Publícanse os informes sobre o cumprimento dos obxetivos de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financieira

Publícanse as modificacións orzamentarias

Publícanse as contas anuais

Publícanse os informes de auditoría e fiscalización das contas anuais

Publícase información estatística que valora o grao de cumprimento e calidade dos servizos públicos de competencia municipal

Publícase a relación dos bens inmobles municipais