Segundo o Artigo 8.i) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, os suxeitos incluidos no ámbito de aplicación do Título I de dita Lei deberán facer pública a información estatística necesaria para valorar o grao de cumprimento e calidade dos servizos públicos que sexan da súa competencia, nos termos que defina cada administración.

A relación de servizos de competencia municipal segundo os artigos 24 e 25 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases de Réxime Local poden consultarse na seguite ligazón:

IR Á LIGAZÓN Texto Refundido da Ley de Bases de réxime local

Pode descargar a enquisa sobre infraestructuras e equipamentos locais elaborada pola Deputación da Coruña no ano 2014 na seguinte ligazón:


DESCARGA WORD Enquisa sobre infraestruturas e equipamentos locais 2014

AVALIACIÓN DOS SERVIZOS MUNICIPAIS