O Artigo 6 da Lei de transparencia sinala que “as Administracións Públicas publicarán os plans e programas anuais e plurianuais nos que se fixen obxectivos concretos, así como as actividades, medios e tempo previsto para a súa consecución. O seu grao de cumprimento e resultados deberán ser obxecto de avaliación e publicación periódica xunto cos indicadores de medida e valoración, na forma en que se determine por cada Administración competente”.

A avaliación dos plans e programas municipais levarase a cabo seguindo o criterio de execución orzamentaria, comparando os importes das partidas de gasto inicialmente orzamentados, coas obrigas finalmente comprometidas.

DOCUMENTOS PDF WORD
Avaliación dos programas municipais
VER PDF Avaliación dos programas de gasto 2017 (pendente)

DESCARGA WORD Avaliación dos programas de gasto 2017 (pendente)