MEMBROS

BOQUE NACIONALISTA GALEGO

Ramón Noceda Caamaño (Alcalde)

Iván Franco Caamaño

María Belén Campos Díaz

Jorge Antonio Fiuza Barreiro

María del Carmen Armendáriz Villar

Santiago Maceiras Dosil

PARTIDO POPULAR 

José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez

Manuel Santiago Brea Beiro

María de la Soledad Piñeiro Martínez

PSdG-PSOE

Jesús Manuel Campos Díaz

Manuel Lago Caamaño

 FUNCIÓNS

Segundo a Lei  7/1985 do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, correspóndenlle ao Pleno da corporación as seguintes función:

a) O control e a fiscalización dos órganos de goberno.

b) A votación da moción de censura ao Alcalde e da cuestión de confianza exposta por este, que será pública e realizarase mediante chamamento nominal en todo caso e rexerase en todos os seus aspectos polo disposto na lexislación electoral xeneral.

c) A aprobación e modificación dos regulamentos de natureza orgánica. Terán en todo caso natureza orgánica:

A regulación do Pleno.

A regulación do Consello Social da cidade.

A regulación da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións.

A regulación dos órganos complementarios e dos procedementos de participación cidadá.

A división do municipio en distritos, e a determinación e regulación dos órganos dos distritos e das competencias dos seus órganos representativos e participativos, sen prexuízo das atribucións do Alcalde para determinar a organización e as competencias da súa administración executiva.

A determinación dos niveis esenciais da organización municipal, entendendo por tales as grandes áreas de goberno, os coordinadores xerais, dependentes directamente dos membros da Xunta de Goberno Local, con funcións de coordinación das distintas Direccións Xerais ou órganos similares integradas na mesma área de goberno, e da xestión dos servizos comúns destas ou outras funcións análogas e as Direccións Xerais ou órganos similares que culminen a organización administrativa, sen prexuízo das atribucións do Alcalde para determinar o número de cada un de tales órganos e establecer niveis complementarios inferiores.

A regulación do órgano para a resolución das reclamacións económico-administrativas.

d) A aprobación e modificación das ordenanzas e regulamentos municipais.

e) Os acordos relativos á delimitación e alteración do termo municipal; a creación ou supresión das entidades a que se refire o artigo 45 desta lei; a alteración da capitalidade do municipio e o cambio de denominación deste ou daquelas Entidades, e a adopción ou modificación da súa bandeira, insignia ou escudo.

f) Os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais.

g) A determinación dos recursos propios de carácter tributario.

h) A aprobación dos orzamentos, do persoal de persoal, así como a autorización de gastos nas materias da súa competencia. Así mesmo, aprobará a conta xeral do exercicio correspondente.

i) A aprobación inicial do plan xeral e a aprobación que poña fin á tramitación municipal dos plans e demais instrumentos de ordenación previstos na lexislación urbanística.

j) A transferencia de funcións ou actividades a outras Administracións públicas, así como a aceptación das delegacións ou encomendas de xestión realizadas por outras Administracións, salvo que por lei impóñanse obrigatoriamente.

k) A determinación das formas de xestión dos servizos, así como o acordo de creación de organismos autónomos, de entidades públicas empresariais e de sociedades mercantís para a xestión dos servizos de competencia municipal, e a aprobación dos expedientes de municipalización.

l) As facultades de revisión de oficio dos seus propios actos e disposicións de carácter xeral.

m) O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa xurídica do Pleno nas materias da súa competencia.

n) Establecer o réxime retributivo dos membros do Pleno, do seu secretario xeral, do Alcalde, dos membros da Xunta de Goberno Local e dos órganos directivos municipais.

ñ) A formulación de conflitos de competencia a outras entidades locais e outras Administracións públicas.

ou) Acordar a iniciativa prevista no último inciso do artigo 121.1, para que o municipio poida ser incluído no ámbito de aplicación do título X desta lei.

p) As demais que expresamente lle confiran as leis.