MEMBROS

Consonte o que dispoñen os artigos 21.2 e 3 e 23.1, 3 e 4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local (en diante, LBRL), 61.2, 62 e 65 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (en diante, LALG), e 43 e seguintes do Regulamento de organización e funcionamento das corporacións locais (en diante, ROF), e Resolución de Alcaldía de data 18.06.2015:

Alcalde- Presidente: D. Ramón Noceda Caamaño

1.º Tenente de alcalde: D. Iván Franco Caamaño

2.º Tenente de alcalde: D.ª Belén Campos Díaz

3.º Tenente de alcalde: D. Jorge Fiuza Barreiro

FUNCIÓNS

Segundo o artigo 41 do RD 2568/1986 as atribucións do Alcalde-Presidente serán:

 1. Representar ao Concello e presidir todos os actos públicos que se celebren no termo municipal, sen prexuízo do disposto no Regulamento de Protocolo.
 2. Dirixir o goberno e administración municipais e, no marco do Regulamento orgánico, a organización dos servizos administrativos da Corporación.
 3. Nomear e cesar aos Tenentes de Alcalde e aos membros da Comisión de Goberno, se esta existise. Téñase en conta que a «Comisión de Goberno» pasa a denominarse «Xunta de Goberno Local», conforme establece a exposición de motivos da Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local («B.Ou.E.» 17 decembro).
 4. Convocar e presidir as sesións do Pleno, da Comisión de Goberno e de calquera outros órganos municipais, así como decidir os empates con voto de calidade. Téñase en conta que a «Comisión de Goberno» pasa a denominarse «Xunta de Goberno Local», conforme establece a exposición de motivos da Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local («B.Ou.E.» 17 decembro).
 5. Facer cumprir as Ordenanzas e Regulamentos municipais.
 6. Dirixir, impulsar e inspeccionar as obras e servizos cuxa execución ou realización fose acordada, solicitando os asesoramentos técnicos necesarios.
 7. Esixir a todos os obrigados o exacto e diligente cumprimento dos servizos ou cargas de carácter público, tales como estatísticas, padróns, censos, bagaxes, aloxamentos e prestacións persoais e de transportes.
 8. Dirixir a Policía urbana, rural, sanitaria, de subsistencia, de seguridade e circulación e de costumes, publicando para o efecto Bandos, ordes ou circulares de instrucións.
 9. A concesión de licenzas de apertura de establecementos fabrís, industriais ou comerciais e de calquera outra índole, e de licenzas de obras en xeral, salvo que as ordenanzas ou as Leis sectoriais atribúana expresamente ao Pleno ou á Comisión de Goberno. Téñase en conta que a «Comisión de Goberno» pasa a denominarse «Xunta de Goberno Local», conforme establece a exposición de motivos da Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local («B.Ou.E.» 17 decembro)
 10. Presidir poxas e concursos para venda, arrendamentos, obras, servizos e subministracións, e adxudicar definitivamente, con arranxo ás leis, os que sexan da súa competencia e provisionalmente aqueles en que haxa de decidir a Corporación.
  • A contratación e concesión de obras, servizos e subministracións cuxa contía non exceda do 5 por 100 dos recursos ordinarios do seu orzamento, nin do 50 por 100 do límite xeral aplicable á contratación directa, así como de todos aqueloutros que, excedendo da citada contía, teñan unha duración non superior a un ano ou non esixan créditos superiores aos consignados no Orzamento anual.
  • A preparación e adxudicación de tales contratos suxeitarase ao previsto no procedemento legalmente establecido en cada caso.

11.Subscribir escrituras, documentos e pólizas.

12.Ditar Bandos.

13.Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal da Corporación e como Xefe directo do mesmo exercer todas as atribucións en materia de persoal que non sexan da competencia do Pleno nin da Administración do Estado e, en particular, as seguintes:

  • Efectuar as convocatorias derivadas da oferta anual de emprego público, de conformidade coas bases aprobadas polo Pleno da Corporación, e nomear funcionarios de carreira da Corporación, a proposta do Tribunal, aos que superen as correspondentes probas.
  • Resolver as convocatorias e concursos para a provisión dos postos de traballo de libre designación.
  • Contratar e despedir ao persoal laboral da Corporación e asignar ao mesmo aos distintos postos de carácter laboral previstos nas correspondentes relacións aprobadas pola Corporación, de acordo coa lexislación laboral.
  • Nomear e cesar ao persoal interino e eventual nos termos previstos na lexislación vixente.
  • Ordenar a instrución de expedientes disciplinarios e apercibir e suspender preventivamente a toda clase de persoal.
  • Premiar e sancionar a todo o persoal da Corporación, salvo que a sanción consista na separación do servizo ou o despedimento do persoal laboral. Para os funcionarios de habilitación nacional estarase ao disposto nos artigos 99.4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e 151 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local.
  • A declaración de situacións administrativas, así como a xubilación de todo o persoal.
  • A asignación individualizada do complemento de produtividade e das gratificacións, conforme ás normas estatais reguladoras das retribucións do persoal ao servizo das Corporacións Locais.

14.Exercer a xefatura directa da Policía Municipal, así como o nomeamento e sanción dos funcionarios que usen armas.

15.Formar os proxectos de Orzamentos coa antelación necesaria para que poidan ser aprobados polo Concello dentro do prazo sinalado.

16.Dispoñer gastos dentro dos límites da súa competencia e os expresamente previstos nas bases de execución do Orzamento, ordenar todos os pagos que se efectúen con fondos municipais e autorizar os documentos que impliquen formalización de ingresos en Depositaría.

17.Desenvolver a xestión económica municipal conforme ao Orzamento aprobado e render contas á Corporación das operacións efectuadas en cada exercicio económico.

18.Organizar os servizos de Recadación e Tesourería, sen prexuízo da Facultade do Pleno para aprobar as formas de xestión destes servizos.

19.Conservar no seu poder unha das tres chaves do arca de caudais e asistir aos arqueos ordinarios e extraordinarios.

20.Aprobar as facturas que correspondan ao desenvolvemento normal do Orzamento e que fosen recibidas polos Servizos de Intervención.

21.Exercitar accións xudiciais e administrativas en caso de urxencia, dando conta ao Pleno na primeira sesión que celebre.

22.Sancionar as faltas de obediencia á súa autoridade ou por infracción das Ordenanzas Municipais, salvo nos casos en que tal facultade estea atribuída a outros órganos.

23.Adoptar persoalmente, e baixo a súa responsabilidade en caso de catástrofe ou infortunio públicos ou grave risco dos mesmos, as medidas necesarias e adecuadas, dando conta inmediata ao Pleno.

24.Publicar, executar e facer cumprir os acordos do Concello.

25.A convocatoria das consultas populares municipais, nos termos do artigo 71 da Lei 7/1985, do 2 de abril.

26.As demais que lle atribúan expresamente as Leis e aquelas que a lexislación do Estado ou das Comunidades Autónomas asignen ao municipio e non atribúan a outros órganos municipais.

DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS

Nomear concelleiros-delegados con facultades para dirixir e xestiona-los servizos correspondentes baixo a supervisión da Alcaldía, ós seguintes concelleiros:

 • Concelleiro-delegado da área de Asuntos sociais e dependencia, coa denominación de: xusticia social e a area de Promoción Económica a D. Jorge Fiuza Barreiro.
 • Concelleira-delegada da área de Cultura e a área de normalización lingüística a Dna. M.ª Belén Campos Díaz.
 • Concelleira-delegada das areas de Igualdade e diversidade, Memoria Histórica e Participación Veciñal a Dna. M.ª del Carmen Armendáriz Villar.
 • Concelleiro-delegado das áreas de Turismo,Patrimonio,Medio Ambiente, Deportes e Comunicación e novas tecnoloxías a D. Iván Franco Caamaño.
 • Concelleiro delegado das áreas de Mocidade e Promoción xuvenil a D. Santiago Maceiras Dosil.

Delegación de competencias no 1.º tenente de alcalde D. Iván Franco Caamaño, en caso de vacacións, ILT ou delegación expresa:

1.Contratación de obras, subministros e servizos que teñan un orzamento inferior a 6.000,00 €, e a autorización e disposición de gastos correspondentes.

2.Adquisición e alleamento de bens e dereitos competencia desta Alcaldía que teñan un valor inferior a 3.000,00 €.

3.Recoñecemento de obrigacións cando éstas teñan un importe inferior a 6.000,00 €, e as de importe superior cando deriven de contratos de carácter periódico e tracto sucesivo.

4.Ordenación de pagamentos derivados de obrigacións previamente recoñecidas e pagamentos por operacións extraorzamentarias, así como a sinatura de tódolos documentos contables.

5.Aprobación de liquidacións tributarias e demais actos de xestión e inspección tributaria, e o recoñecemento de dereitos en calquera das súas formas que non estean delegados expresamente na Xunta de Goberno Local, así como a resolución de recursos de reposición contra eles.

6.Devolución de ingresos por liquidacións tributarias, prezos públicos ou privados.

7.Aprobación de modificacións de créditos competencia da Alcaldía.

8.O desenvolvemento da xestión económica consonte ó orzamento aprobado pola Corporación e non expresamente atribuída a outros órganos.

9.As atribucións da Alcaldía en materia de persoal, agás as indelegables de xefatura superior de todo o persoal, separación de servizo de funcionarios e despedimento de persoal laboral, e das que son obxecto de delegación na Xunta de Goberno Local.

Nomear como representantes dos Consellos escolares de:

 • CEIP Carnota: Jorge Fiuza Barreiro
 • Ceip O Pindo: M.ª Belén Campos Díaz
 • IES Carnota: Iván Franco Caamaño
 • Mancomunidade Serra do Barbanza: Iván Franco Caamaño
 • Mancomunidade de Augas: Jorge Fiuza Barreiro

Nomear para a comisión especial de Contas a: Belén Campos Díaz e a Jorge Fiuza Barreiro