Neste epígrafe recóllense as ordenanzas fiscais e non fiscais vixentes no Concello de Cedeira, estruturadas en dúa categorías:

  • Impostos, taxas e prezos públicos: Recolle as ordenanzas fiscais que regulan os impostos, e aquelas derivadas da contraprestación por servizos municipais. Os impostos municipais son:
    • IBI: Imposto de Bens Inmobles
    • ICIO: Imposto de Construccións, Instalacións e Obras
    • IIVTNU: Imposto sobre o Incremento de Valor de Terreos de Natureza Urbana
    • IVTM: Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
  • Regulamentos: Recolle as ordenanzas non fiscais que son normativa nos servizos municipais.
DOCUMENTOS PDF WORD
Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles
VER PDF Ordenanza fiscal IBI

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal IBI
Ordenanza reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras
VER PDF Ordenanza fiscal ICIO

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal ICIO
Ordenanza reguladora do imposto municipal sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (Plusvalía)
VER PDF Ordenanza fiscal IIVTNU (plusvalías)

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal IIVTNU (plusvalías)
Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica (Rodaxe)
VER PDF Ordenanza fiscal IVTM (Rodaxe)

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal IVTM (Rodaxe)
Ordenanza reguladora da taxa de subministración de auga corrente. Mancomunidade de Muros e Carnota
VER PDF Ordenanza fiscal auga

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal auga
Ordenanza fiscal por aproveitamento especial do dominio público local a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral
VER PDF Ordenanza fiscal empresas explotadoras de servizos

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal empresas explotadoras de servizos
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos
VER PDF Ordenanza fiscal expedición de documentos

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal expedición de documentos
Ordenanza reguladora da tramitación das licenzas de apertura para as actividades exceptuadas do procedemento de avaliación ambiental
VER PDF Ordenanza fiscal licenzas apertura

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal licenzas apertura
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida domiciliaria de lixo ou residuos sólidos urbanos
VER PDF Ordenanza fiscal lixo

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal lixo
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio do punto de atención á infancia
VER PDF Ordenanza fiscal punto de atención á infancia

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal punto de atención á infancia
Ordenanza reguladora da tasa pola prestación do servizo de punto limpo: residuos procedentes da actividade industrial ou comercial
VER PDF Ordenanza fiscal punto limpo

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal punto limpo
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo da rede de sumidoiro e depuración de augas residuais
VER PDF Ordenanza fiscal sumidoiros

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal sumidoiros
Ordenanza fiscal reguladora da taxa que grava a utilización, ocupación ou aproveitamento especial do dominio público local con terrazas, mesas, cadeiras, tribunas, estrados e outros elementos análogos
VER PDF Ordenanza fiscal terrazas

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal terrazas
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola tramitación de expedientes urbanísticos
VER PDF Ordenanza fiscal expedientes urbanísticos

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal expedientes urbanísticos
Ordenanza fiscal reguladora do prezo publico pola prestacion dos servizos da escola municipal de musica de carnota
VER PDF Ordenanza fiscal escola de música

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal escola de música
Ordenanza que fixa o prezo público para o estacionamento de vehículos de tracción mecánica en boca do río
VER PDF Ordenanza fiscal estacionamento Boca do Río

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal estacionamento Boca do Río
Ordenanza fiscal reguladora do prezo público polos servizos culturais e deportivos
VER PDF Ordenanza fiscal servizos culturais e deportivos

DESCARGA WORD Ordenanza fiscal servizos culturais e deportivos
REGULAMENTOS PDF WORD
Ordenanza reguladora da venda ambulante

VER PDF Regulamento venda ambulante

DESCARGA WORD Regulamento venda ambulante

Regulamento municipal dos procedementos de intervención nos actos de uso do solo e no exercicio de actividades


VER PDF Regulamento usos do solo e actividades

DESCARGA WORD Regulamento usos do solo e actividades
Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial

VER PDF Regulamento tráfico

DESCARGA WORD Regulamento tráfico
ROrdenanza municipal do servizo de axuda no fogar  
VER PDF Regulamento Servizo de Axuda no Fogar
 
DESCARGA WORD Regulamento Servizo de Axuda no Fogar
Regulamento municipal do servizo de saneamento e depuración de augas  
VER PDF Regulamento saneamento e depuración
 
DESCARGA WORD Regulamento saneamento e depuración
Regulamento de funcionamento do punto limpo  
VER PDF Regulamento punto limpo
 
DESCARGA WORD Regulamento punto limpo
Ordenanza reguladora dos usos das praias  
VER PDF Regulamento praias
 
DESCARGA WORD Regulamento praias
Regulamento de rexime interior do punto de atencion á infancia

VER PDF Regulamento punto de atención á infancia (PAI)
 
DESCARGA WORD Regulamento punto de atención á infancia (PAI)
Ordenanza reguladora da limpieza de fincas e prevención de incendios forestais  
VER PDF Regulamento limpeza de fincas
 
DESCARGA WORD Regulamento limpeza de fincas
Ordenanza municipal reguladora para o fomento da natalidade
 
VER PDF Regulamento fomento da natalidade
 
DESCARGA WORD Regulamento fomento da natalidade
Ordenanza reguladora da expedición de tarxetas de estacionamiento para persoas con minusvalía  
VER PDF Regulamento estacionamento minusvalía
 
DESCARGA WORD Regulamento estacionamento minusvalía
Ordenanza municipal de emerxencia social  
VER PDF Regulamento emerxencia social
 
DESCARGA WORD Regulamento emerxencia social
ROrdenanza reguladora dos procedementos de intervención administrativa nas actividades e servizos suxeitos a comunicación previa, declaración responsable e licenza de apertura  
VER