Segundo o artigo 8 da Lei de Transparencia, os suxeitos incluídos no ámbito de aplicación dese título deberán facer pública, como mínimo, a información relativa aos actos de xestión administrativa con repercusión económica ou orzamentaria que se indican, entre eles: A relación dos convenios subscritos, con mención das partes asinantes, o seu obxecto, prazo de duración, modificacións realizadas, obrigados á realización das prestacións e, no seu caso, as obrigacións económicas convidas. Igualmente, publicaranse as encomendas de xestión que se asinen, con indicación do seu obxecto, orzamento, duración, obrigas económicas e as subcontratacións que se realicen con mención dos adxudicatarios, procedemento seguido para a adxudicación e importe da mesma.

Publicaranse neste punto os convenios formalizados polo Concello de Carnota vixentes ao longo da lexislatura 2015-2019.

CONCEPTO PDF WORD
Convenios asinados 2016
(Pendente)

VER PDF convenios asinados 2016 (Pendente)

DESCARGA WORD convenios asinados 2016(Pendente)
Convenios asinados 2015(Pendente)
VER PDF convenios asinados 2015(Pendente)

DESCARGA WORD convenios asinados 2015(Pendente)